NakhonPhanom กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNakhonPhanom ทัวร์NakhonPhanom

NakhonPhanom กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNakhonPhanom ทัวร์NakhonPhanom
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
illuminated boat festival

งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม จัดขึ้นในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี บริเวณหน้าศา ...

phuthai folkdance

การฟ้อนภูไท เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดยจะฟ้อนในงานเทศกาลเดือน 5 และเดือน 6 การฟ้อนภูไทเรณูน ...

sektensak tradition

แสกเต้นสาก เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ไ ...

praying phrathatphanom

งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำรงพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวนครพนมที่มีมาแต่โบราณที่ได้จ ...

boat racing festival

การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษา มีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้ ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesNakhonPhanom

activities Phulanka National Park

Phulanka National Park

Rating : 8/10

เที่ยวป่าหน้าฝน ชมความงามของน้าตกตาดโพธิ์และตาดขาม เดินป่าศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ตามเส้นทางเดินป่า ชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา นมัสการเจดีย์ศรีบุญเนาว์บนยอดเขาภูลังกา

Activity at Thailand Phra That Phanom

Phra That Phanom

Rating : 9/10
January - December Every Year

หากใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่องสักการะบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม จิตใจจะสงบเยือกเย็นอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้ เมื่อตายแล้ววิญญาณก็จะได้ไปสู่สวรรค์

Thailand hotels Thailand hotels