SamutSakhon ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSamutSakhon ทัวร์SamutSakhon

SamutSakhon ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSamutSakhon ทัวร์SamutSakhon
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
seafood festival

งานเทศกาลอาหารทะเล จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัด มีการออกร ...

honey offering ceremony

งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ร่วมทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งและอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามัญซึ่งเชื่ ...

kaset ban paew

งานเกษตรบ้านแพ้ว จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมือง เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้า ...

haejaopor lukmaung festival

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ร่วมสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองฯ อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ลงจากศาลที่ประทับ ...

praying kuanim festival

งานนมัสการมหาโพธิสัตว์กวนอิม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 พฤศจิกายน ของทุกปี บริเวณวัดช่องลม / อุทยานพระโพธิ์สัตว์กวนอิม เ ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsSamutSakhon

Travel klong khok kham
Travels klong khok kham

klong khok kham

Rating : 7/10

คลองโคกขาม เป็นคลองที่มีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก กระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ ทำให้ครั้งที่พระเจ้าเสือ เสด็จประพาสต้นไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้หัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์ ถูกประหารชีวิต

Trip mahachai market
Travels mahachai market

mahachai market

Rating : 8/10

บรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยค่อนข้างที่จะคึกคักมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างมากมายเพราะสินค้าที่นี่มีคุณภาพที่เน้นความสด จะไม่ให้สดได้ไงละ ขึ้นจากทะเลโดยตรงเลยแถมราคายังย่อมเยาสบายกระเป๋าอีกต่างหาก

Travels phantai norasing shrine
Travels phantai norasing shrine

phantai norasing shrine

Rating : 8.5/10

ศาลพันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม ทำให้โขนเรือหักตกลงในน้ำ พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือ ให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล

travel nakung naklea
Travels nakung naklea

nakung naklea

Rating : 8.5/10

นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมกับการทำนากุ้งหลายแห่ง นาเกลือมีสภาพเป็นกองเกลือสีขาวสะอาด ประกอบกับกังหันฉุดระหัดวิดน้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

Travel at Thailand wat krokkrak
Travels wat krokkrak

wat krokkrak

Rating : 8/10

วัดโกรกกรากเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีสิ่งที่น่าแปลกคือ พระประธานในโบสถ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงปางมารวิชัย และรูปเหมือนหลวงปู่กรับ หรือพระครูธรรมสาคร อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ล้วนแต่ใส่แว่นตาดำ

travels wat pachairangsi
Travels wat pachairangsi

wat pachairangsi

Rating : 8/10

วัดป่าชัยรังสีเป็นวัดที่สำคัญและน่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 สิ่งที่น่าสนใจคือ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายกับปราสาทหินทางภาคอีสาน

Thailand Travels wat nangsao
Travels wat nangsao

wat nangsao

Rating : 7/10

วัดนางสาวเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีโบราณสถานที่สำคัญคือโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวชาวบ้านเรียกว่า "โบสถ์มหาอุด" หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็กอยู่รอบๆโบสถ์

travels wat sutthi wata wararam
Travels wat sutthi wata wararam

wat sutthi wata wararam

Rating : 8.5/10

วัดสุทธิวาตวราราม เป็นพระอารามหลวงได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ด้านหน้าวัดมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอม

Travel wat yai chom prasat
Travels wat yai chom prasat

wat yai chom prasat

Rating : 8.5/10

วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

Trip citipole shrine-samutsakhon
Travels citipole shrine-samutsakhon

citipole shrine-samutsakhon

Rating : 8/10

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไปหาปลาทุกครั้ง ชาวประมงจะต้องไปทำพิธีสักการบูชา และจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล

Travel in Thailand pom wichianchodok
Travels pom wichianchodok

pom wichianchodok

Rating : 6.5/10

ป้อมวิเชียรโชฎก เป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นเป็นที่กำบังข้าศึกสมัยโบราณ ตามหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎกราชเศรษฐีจัดสร้างขึ้นและโปรดเกล้าให้ชื่อว่า " ป้อมวิเชียรโชฎก "

Travel plongliam
Travels plongliam

plongliam

Rating : 7/10

"ปล่องเหลี่ยม" เป็นปล่องเตาไฟโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของชาวโปรตุเกส ชื่อกัปตันฮิท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2367 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของปล่องเป็นปล่องก่ออิฐถือปูนบนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร

travels wat bang pla
Travels wat bang pla

wat bang pla

Rating : 6.5/10

วัดบางปลาเป็นวัดที่สำคัญของคนมอญในจังหวัดสมุทรสาคร ตามธรรมเนียมมอญจะต้องมีวัด ๆ หนึ่งที่เป็นหลักของชุมชน เมื่อมีเทศกาลสำคัญ เช่น วันปวารณาออกพรรษา พระสงฆ์จากวัดอื่น ๆ ในเมืองจะต้องมาร่วมกันทำพิธี

Thailand hotels Thailand hotels