Lampang ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดLampang ทัวร์Lampang

Lampang ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดLampang ทัวร์Lampang
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
lampang train-carriage festival

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง เพื่อรำลึกถึงความสำคัญขิงกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง เป็นครั้ ...

dok siao ban lampang

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน มีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง การออกร้านแสดงดินค้า O ...

ceramic fair-lampang

งานเซรามิคแฟร์ ลำปาง จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน บริเวณงานมีกิจกรรมที่จะประกอบด้วย ขบวน ...

songkran-lampang

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่ เมือง นครลำปาง จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเ ...

khan tok chang festival

งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายในงานแบ่งออ ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsLampang

Travel at Thailand kiwlom dam
Travels kiwlom dam

kiwlom dam

Rating : 8/10

เขื่อนกิ่วลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งดงาม มีแพพัก มีแพร้านอาหาร มีกิจกรรมล่องเรือชมวิว เล่นวินเสริฟ บานาน่าโบ๊ท เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

Trip ratsadaphisek bridge
Travels ratsadaphisek bridge

ratsadaphisek bridge

Rating : 8.5/10

สะพานรัษฎาภิเศก เป็นสถานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนมากกว่าสะพานรุ่นเดียวกันที่ไม่ เหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน ที่บริเวณสะพานมีเครื่องหมายไก่ขาว และครุฑหลวงประดับไว้ตรงหัวสะพาน

Travel at Thailand kadkongta
Travels kadkongta

kadkongta

Rating : 8.5/10

กาดกองต้า ตลาดโบราณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง ถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และเป็นย่านเศรษฐกิจที่คึกคักคับคั่งไปด้วยพ่อค้าจากหลายเชื้อชาติ จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดก็คือ สถาปัตยกรรมนานาชาติ

Travels wat phrathat lampang luang
Travels wat phrathat lampang luang

wat phrathat lampang luang

Rating : 8/10

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย

Travel at Thailand wang kaew waterfall
Travels wang kaew waterfall

wang kaew waterfall

Rating : 8.5/10

น้ำตกวังแก้ว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งของชาวลำปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2533 และเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง มีน้ำตกเป็นชั้นใหญ่ 9 ชั้น

travel tungkwian market
Travels tungkwian market

tungkwian market

Rating : 8.5/10

กาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ เป็นจุดแวะซื้อของฝากยอดฮิต สำหรับคนที่เดินทางกลับจากเหนือ ของขายยอดฮิตที่สุดในกาดทุ่งเกวียนนั้น ก็คือ แคบหมู กับน้ำพริกหนุ่ม แล้วก็ไส้อั่ว ที่ใครๆก็ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน

Thailand Travels ban saonuk
Travels ban saonuk

ban saonuk

Rating : 8.5/10

บ้านเสานัก บ้านไม้โบราณ 100 ปี เป็นชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก บ้านเสานักเป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัดลำปาง ก่อสร้างในปีพ.ศ.2438 โดยหม่องจันโอง จันทรวิโรจน์

Travel wat srichum-lampang
Travels wat srichum-lampang

wat srichum-lampang

Rating : 7.5/10

วัดศรีชุม นับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง จุดเด่นของวัดศรีชุม เดิมอยู่ที่ พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก

Travel thai elephant conservation center
Travels thai elephant conservation center

thai elephant conservation center

Rating : 8.5/10

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ เป็นสถานที่ดูแลช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้าง

Travel prakaewdontao suchadaram
Travels prakaewdontao suchadaram

prakaewdontao suchadaram

Rating : 8/10

วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี

travel wat chedi sao lang
Travels wat chedi sao lang

wat chedi sao lang

Rating : 7.5/10

วัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง เป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง วัดนี้มีเจดีย์ 20 องค์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทาง ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ

Thailand Travels tam phatai national park
Travels tam phatai national park

tam phatai national park

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ในอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมือง งาว แม่เมาะ และแจ้ห่ม จุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยแม่ขวัญ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,253 เมตร

Trip wat monphaya chae
Travels wat monphaya chae

wat monphaya chae

Rating : 7.5/10

วัดม่อนพระยาแช่ นับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ บันไดนาค เป็นรูปแบบเก่าแก่ของล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมโบราณและเป็นคติ ความเชื่อว่านาคเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเบื้องล่างคือโลกมนุษย์กับเบื้องบน คือสวรรค์

Travel in Thailand mae wa national park
Travels mae wa national park

mae wa national park

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติแม่วะ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแม่วะ มีเนื้อที่ประมาณ 366,875 ไร่ หรือ 587 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในอ.เถิน อ.แม่พริก จ.ลำปาง อ.สามเงา อ.บ้านตาก จ.ตาก

Trip sanjaopolukmuang-lampang
Travels sanjaopolukmuang-lampang

sanjaopolukmuang-lampang

Rating : 7.5/10

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ลำปางเป็นเมืองเก่ามี่มีความสำคัญของอาณาจักรล้านนา จึงต้องมีเสาหลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเมือง ซื่งในปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บเสาหลักเมืองโบราณจากที่ต่างๆไว้ และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธื์

travels jaeson national park
Travels jaeson national park

jaeson national park

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูง และเป็นแหล่งที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในการใช้พลังงานน้ำธรรมชาติมา ประยุกต์อย่างสอดคล้องเป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการ รักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Travel at Thailand wat sri rong muang
Travels wat sri rong muang

wat sri rong muang

Rating : 7.5/10

วัดศรีรองเมือง เป็นวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีตวิจิตรสวยงามมาก

Travel thai bank museum
Travels thai bank museum

thai bank museum

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคาร อาคารพิพิธภัณฑ์นี้ในอดีต เคยเป็นบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด สาขาลำปาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกให้อาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น

Travels chommuang-lampang
Travels chommuang-lampang

chommuang-lampang

Rating : 8/10

ลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เที่ยวชมวัดวาอาราม เดินชมย่านเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม หรือจะลองนั่งรถม้าชมเมืองก็ได้บรรยากาศของการย้อนอดีตอันเป็นเอกลักษณ์ของจ.ลำปาง

Thailand Travels doi chong national park
Travels doi chong national park

doi chong national park

Rating : 8/10

แหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอยจง โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาต่างๆ ใช้เส้นทางเดินเท้าเพียงอย่างเดียวจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ สวยงามมาก มองเห็นทัศนียภาพรอบด้าน

Trip phraputtaniralokan-lampang
Travels phraputtaniralokan-lampang

phraputtaniralokan-lampang

Rating : 7.5/10

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจตุรมุขซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์โดยสาธุชนที่มานมัสการ

Thailand Travels wat phrathat sadet
Travels wat phrathat sadet

wat phrathat sadet

Rating : 7.5/10

วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจ.ลำปาง มีตำนานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อุโบสถและวิหารต่างๆ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติ

Travel in Thailand wat akkochaikiri
Travels wat akkochaikiri

wat akkochaikiri

Rating : 7.5/10

วัดอักโขชัยคีรี เรื่องอัศจรรย์คือเงาของพระธาตุมีลักษณะกลับหัว ซึ่งเงาดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนพื้นที่สีขาว แต่ลักษณะเงาเป็นสี ทั้งนี้เงาของพระธาตุนั้นสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันและคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งปรากฏการณ์ของเงาพระธาตุกลับหัวในวัดนั้นมีมานานแล้ว

Thailand Travels tungkwian garden
Travels tungkwian garden

tungkwian garden

Rating : 7.5/10

สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปาง มีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชร และปาล์ม ตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถแคมป์ปิ้งที่นี่ได้

Travels chao pho pratu pa shrine
Travels chao pho pratu pa shrine

chao pho pratu pa shrine

Rating : 7.5/10

ศาลเจ้าพ่อประตูผานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาลเล็กๆ ก่ออิฐถือปูน ภายในมีรูปปั้นเจ้าพ่อประตูผาและเครื่องบูชามากมาย ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้มักแวะนมัสการและจุดประทัดถวายเจ้าพ่อประตูผา เป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน เป็นทหารเอกของเจ้าผู้ครองนครลำปาง

Thailand hotels Thailand hotels